Ideální řešení vytápění pro novostavby, ale nejen pro ně

Rádi bychom v tomto příspěvku představili komplexní systémový balíček řešení vytápění Vašeho rodinného domu. Nechceme řešit pouze zdroj vytápění, ale i jeho podporu v podobě systému přenosu tepla a jako třešnička, nucené větrání s rekuperací. Toto je ideální ucelený systém pro dnešní moderní výstavbu. Nejde jen o moderní technologické pojetí, ale hlavně účelné.

Dnešní stavebník používá stavební a izolační materiály v dostatečné kvalitě a mocnosti. Tak proč nevyužít tohoto dobrého začátku a posunout dílo na vyšší level. Vynaložená investice se rychle vrátí v podobě nezanedbatelných úspor za energie, komfortu bydlení, … Na tento systém je možnost uplatnění dotační podpory z programu Nová Zelená Úsporám. O toto vše se postaráme.

Celý balíček bychom rozdělili do tří kategorií.

  1. Tepelné čerpadlo
  2. Systém přenosu tepla
  3. Nucené větrání s rekuperací

Začínáme. Pokud se pročtete až na konec, čeká Vás příkladné řešení z praxe.

Tepelné čerpadlo: Jaký systém se hodí právě pro váš dům?

Budeme-li si pořizovat tepelné čerpadlo, musíme se zorientovat v nabídce a vybrat vhodný typ. Jaké hlavní výhody a nevýhody jednotlivé systémy tepelných čerpadel přináší?

Vzduch-voda je nejpoužívanější systém

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou založena na získávání tepla z okolního vzduchu. Vzniklé teplo je předáváno do topné vody. Patří v současnosti v Evropě k nejprodávanějším. Mezi největší výhody patří relativně nízké investiční náklady, rychlá a nenáročná instalace a snadná dostupnost primárního zdroje energie: okolní vzduch se vyskytuje všude kolem nás.

Nevýhodou může být hlukové nebo estetické narušení okolí našeho domu. Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou vhodná nejen pro vytápění, celoroční ohřev teplé vody nebo ohřev bazénu, ale také pro chlazení objektu. Z hlediska účinnosti vytápění či chlazení je systém vzduch-voda méně účinný než země-voda či voda-voda. Na snížené účinnosti vytápění se nejvíce podílí spotřeba energie na odtávání námrazy na výparníku, která vzniká při nižších venkovních teplotách.

Jako určitou nevýhodu je nutné vnímat i potřebu dodatečného (tzv. bivalentního) zdroje tepla pro případ extrémně nízkých venkovních teplot. Instalaci systému vzduch-voda lze doporučit především do objektů s nižší spotřebou energie. Nicméně i domy s velkou tepelnou ztrátou, včetně bytových domů a velkých objektů, lze účinně vytápět či chladit vzduchovým tepelným čerpadlem, pokud zde není možné instalovat systém země-voda.

V praxi se můžeme setkat s následujícími typy tepelných čerpadel vzduch-voda:

Split (dělená konstrukce)

Část tepelného čerpadla obsahující kondenzátor a oběhové čerpadlo je umístěna uvnitř objektu, druhá část s výparníkem a ventilátorem je vně domu. Často v současnosti splitová tepelná čerpadla vycházejí z upravených klimatizačních jednotek, kdy venkovní jednotka obsahuje kompresor. Toto uspořádání je ale vhodné zejména pro chlazení, kdy teplo vyrobené kompresorem je bezprostředně na jeho výstupu zmařeno do okolního vzduchu.

Například tepelná čerpadla MasterTherm vycházejí z klasické konstrukce pro vytápění a mají tudíž kompresor umístěný ve vnitřní jednotce, kde je vzniklé teplo ihned předáno do topné vody, což je energeticky výhodnější. Split konstrukce vyžaduje při instalaci chladírenskou montáž (propojení chladícího okruhu mezi oběma částmi zařízení).

Venkovní kompakt (monoblok)

Výhodou monobloku je nenáročnost na vnitřní prostory domu a zjednodušená instalace zařízení. Celá technologie tepelného čerpadla je obsažena v jedné skříni umístěné vně domu. Hydraulický okruh vytápění je veden z objektu do tepelného čerpadla a zpět. Velkou výhodou monobloku je absence chladírenské montáže při instalaci zařízení: do chladícího okruhu se při montáži nijak nezasahuje.

Na druhé straně, s ohledem na vedení topné vody ven z domu, je nutné ochránit topnou vodu a tepelné čerpadlo proti zamrznutí pro případ dlouhodobého výpadku el. energie v mrazivém počasí. Jde o napuštění okruhu vytápění nemrznoucí směsí nebo jiné opatření.

Tento systém je bravurně vyřešen firmou Wolf, jednotkou CHA. Neslyšný chod, zvýšená izolace proti zamrznutí,…

Vnitřní kompakt

K tepelnému čerpadlu MasterTherm vzduch-voda, které je celé umístěné ve strojovně, je venkovní vzduch přiveden vzduchotechnickým potrubím a po ochlazení je veden zpět do venkovního prostoru. Hlavní předností je úplná eliminace venkovního hluku a zcela nerušený vzhled domu a jeho okolí.

Naopak prostorové a hlukové nároky na strojovnu jsou vyšší. Provedení celého zařízení je náročnější na kvalitní tepelnou izolaci s ohledem na kondenzaci vzdušné vlhkosti z důvodu přívodu chladného venkovního vzduchu, z čehož vyplývají vyšší pořizovací náklady. Strojovna také musí být vybavena odvodem kondenzátu.

Země-voda: Vyšší investice do dokonalejšího řešení

Systém tepelného čerpadla země-voda má delší tradici a ve významnějším rozsahu se v Evropě používá od 2. poloviny 20. století. Primární okruh tvoří nemrznoucí směs obíhající v zemním kolektoru z plastových (PE) trubek, která odebírá teplo ze země a předává jej do výparníku tepelného čerpadla. Výhodou systému země-voda je teplotní stabilita zdroje (země), která je podle typu kolektoru zcela nebo téměř nezávislá na ročním období. Díky stabilnímu zdroji, absenci odtávání výparníku a menší čerpací práci primárního okruhu má země-voda oproti systému vzduch-voda vyšší průměrnou účinnost vytápění. Avšak v období teplého jara a podzimu nad 7°C, je na tom lépe systém vzduch-voda.

Lepší účinnost nabízí systém země-voda i v režimu chlazení. Výhodou čerpadla typu země-voda jsou v dlouhodobém pohledu nižší servisní náklady a delší životnost. Hlavní a jedinou nevýhodou jsou investiční náklady na vybudování kolektoru. Podle typu rozlišujeme svislý nebo vodorovný kolektor.

Země-voda s plošným kolektorem

Instalace plošného kolektoru je cca 2-3× levnější než u svislého kolektoru. Na 1 kW tepelné ztráty u domů ve středním klimatu je potřeba 35-40 m² pozemku. Kolektor ve formě plastového horizontálně uloženého potrubí se umisťuje obvykle do hloubky 1,2 m pod povrch pozemku. V kolektoru cirkuluje nemrznoucí směs, která teplo země předává tepelnému čerpadlu. Teplo kolektor získává nepřímo ze slunečního záření.

Systém je možné využít jak pro vytápění, tak pro účinné chlazení tepelným čerpadlem v letním období, tzv. pasivní chlazení. Náklady na chlazení jsou pouze v pohonu dvou oběhových čerpadel po cca 100 W. Odváděným teplem si nabíjíte zemní kolektor na zimu.

Země-voda se svislým kolektorem (vrtem)

Výhodou vrtu je malá prostorová náročnost. Hloubka vrtu bývá typicky do 100 m, v případě potřeby většího výkonu se realizuje více vrtů. Do vrtu je umístěna výstroj v podobě PE potrubí, ve kterém obíhá nemrznoucí směs a odebírá zemní teplo. Na 1 kW tepelné ztráty u domů ve středním klimatu je potřeba obvykle 15-20 m vrtu. Další výhodu nabízí svislý kolektor při chlazení objektu v letním období, tzv. pasivní chlazení. Náklady na chlazení jsou pouze v pohonu dvou oběhových čerpadel po cca 100 W. Odváděným teplem si nabíjíte zemní kolektor na zimu.

Investice do kolektoru není na 15 let

Častým argumentem pro odmítnutí tepelného čerpadla země-voda jsou náklady na kolektor. Pro objektivní porovnávání investice do tepelného čerpadla vzduch-voda a země-voda je třeba zohlednit délku investice. Zatímco životnost tepelných čerpadel se pohybuje cca v rozmezí 15-20 let, životnost kolektoru (plošného, svislého) se pohybuje okolo 100 roků. Vybudovaný kolektor má charakter stavební investice, zvyšuje hodnotu objektu a bude sloužit jako zdroj levného tepla (chladu) násobně déle než instalované tepelné čerpadlo.

Voda-voda se uplatňuje stále méně

Tepelná čerpadla voda-voda se principem příliš neliší od země-voda. Primárním zdrojem tepla je nejčastěji spodní voda čerpaná ze zdrojové studny do výparníku tepelného čerpadla, a poté vrácená zpět do země pomocí studny vsakovací. Výhodou takového systému je relativně vysoká teplota zdrojové vody (8-10 °C), která vede k vysoké účinnosti vytápění.

Instalace tepelných čerpadel voda-voda je vhodná v oblastech s vysokou hladinou spodní vody, klade ale značné nároky na její množství a kvalitu a je nejnáročnější z hlediska schvalovacího procesu při stavebním řízení. Úprava tepelného čerpadla země-voda na provedení voda-voda je u tepelných čerpadel Master Therm výbava na přání. V omezené míře se vyskytují i systémy se zdrojem tepla v podobě vody povrchové, ať již stojaté či tekoucí, zde je ale odběr tepla realizován pomocí kolektorů obdobně jako u typu země-voda.

Poté, co jsme se seznámili s jednotlivými systémy tepelných čerpadel, je možné přistoupit k systému přenosu tepla.

Podlahové vytápění

Systém Gabotherm® není jen souhrn propojených komponentů. Je to ucelené samostatné řešení plošného vytápění a chlazení, které je možné napojit na několik zdrojů tepla – ať už jde o plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla nebo i solární zařízení. Toto řešení, které navrhujeme individuálně na míru pro každý projekt, se skládá z množství jednotlivých komponentů.

Základ celého systému tvoří 4 nejdůležitější prvky: systémová deska, do které se ukládají polybutenové trubky podle připraveného nákresu. Dalšími klíčovými prvky jsou rozdělovače, které slouží k připojení jednotlivých okruhů podlahového, stěnového a stropního vytápění a chlazení a regulace, která je důležitá pro konečného uživatele na nastavování jednotlivých parametrů a ovládání celého systému.

Tím, že jsme to právě my, kdo navrhuje konkrétní řešení na míru pro každý projekt – ať už jde o rodinný dům, bytové domy, hotely, obchodní centra nebo průmyslové objekty – dokážeme všechny tyto prvky optimálně sladit a vytvořit ideální kombinaci pro dosažení optimální tepelné pohody v jakémkoliv objektu. K navrženému řešení dodáváme všechny potřebné komponenty, celý systém je tak od jednoho dodavatele, čímž minimalizujeme riziko, že některé součástky budou pro toto řešení nevhodné.

Zde několik odkazů na vyvrácení nejčastějších mýtů

5 mýtů o teplovodních sálavých systémech

Jak využít podlahovku v létě: Zchlaďte svůj domov pomocí velkoplošných sálavých systémů

Plošné sálavé systémy: Jak fungují a jaké jsou jejich výhody?

Stěnové, stropní vytápění

Systém stěnového a stropního vytápění a chlazení vytváří v prostoru teplotně homogenní pole. Plošné chlazení odbourává tepelnou zátěž nejpřirozenějším způsobem – sáláním. Ochlazování na rozdíl od klasické klimatizace probíhá jemným sáláním mezi chladicí plochou a všemi teplejšími plochami v místnosti, včetně člověka. Je to ideální řešení pro novostavby a rozsáhlé rekonstrukce starších objektů.

Zde odkaz na zdravé prostředí

A nyní probereme větrání, aby byl balíček kompletní.

Nucené větrání s rekuperací

Větrací jednotky do obytných prostor jsou dnes standardem v novostavbách, ale je možné jimi vybavit i staré budovy. Dobrý vzduch v interiéru a komfortní teplota vám na míru patří mezi hlavní priority společnosti WOLF – vždyť lidé stráví až 90 % svého života v uzavřených prostorách. Tímto systémem lze uspořit 20-30% nákladů na vytápění budovy. Okna jsou zavřená a v domě je stále čerstvý vzduch.

Je-li v domě alergik, s použitím patřičných filtračních vložek, je v bezpečí. Pouze čistý, čerstvý vzduch. Mnohými je namítáno, že je tvořen nepříjemný průvan. Toto je nesmyslné tvrzení, které vyplývá z neznalosti systému. Intenzita větrání je zcela přirozená, nenásilná a neobtěžující.

V případě zájmu, kontaktujte na tel. 604281950, e-mail info@3etherm.cz

Děkujeme, že jste to zvládli až na tuto řádku. Zde slibovaný příklad.

Mladá rodina se rozhodla vybudovat útulné hnízdečko v klidné části nedaleko města.

Projektant navrhl dům vytápěný elektrickým kotlem za přispění krbové vložky s teplovodním výměníkem. O přenos tepla se měla postarat kombinace podlahového vytápění a radiátorů v poměru 30/70. Po předložení věcných argumentů a nastínění systému jako celku, bylo rozhodnuto. Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S 7 kW, TUV 200l, celoplošné podlahové vytápění Gabotherm a nucené větrání s rekuperací Wolf CWL-2. Celková potřeba elektrické energie na systém za 1 kalendářní rok, je 3,150 MWh. Uplatněna dotační podpora NZÚ. Majitelé si přáli zachovat krb, pořízena krbová teplovzdušná kamna o výkonu 2 kW. Díky systému větrání, v jarních a podzimních měsících, kdy se zatopí v kamnech, není zapotřebí provozu tepelného čerpadla. Systém teplo rozprostře do celého domu.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Vytápění. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.