Page 6 - SB_07_2017_press
P. 6

 Proti slunci. Aby se interiér nepřehříval,
                                          architektky zde navrhly posuvné stínicí
                                          paravány.

                                           Koupelny jsou v plovoucím domě pro
                                          komfortnĂ­ pobyt vĂ­ce lidĂ­ dvÄ›. Ani zde
                                          nechybí dřevěné prvky, které se spolu
                                          se sklem a s kovem prolínají v celém
                                          interiéru.

                                           Zajímavým prvkem jsou zábradlí
                                          vyplněná jutovým lanem. Tento prvek
                                          vnesl do návrhu jeden z investorů.

pokoj, který v  případě potřeby může   Nízkoenergetický hausbót         dobře přístupné střeše. Samostatnou
plnit roli pokoje pro hosty. „Při návrhu   Aby si rodinní příslušníci s  přáte- částí práce na projektu byly vedle všech
bylo potřebné dimenzovat prostor tak,                        technických a  bezpečnostních náleži-
aby tu vzniklo plnohodnotné a  kom-    li  přáteli mohli co nejvíce vychutnat  tostí, které musí plovoucí dům splňovat,
fortní rodinné bydlení a zároveň sloužil pobyt v  exteriéru, nacházejí se terasy  i  požadavky na dosažení nízkoenerge-
i jako rekreační dům pro více hostů. Po- ve třech úrovních – velkorysá pobytová  tického standardu. O  výměnu vzduchu
žadavkem byla také plnohodnotná ku-    terasa na hlavní palubě, která umožňuje  v domě se tak stará řízené větrání s re-
chyň, protože domácí pán rád vaří,“ vy-  vstup do vody nebo na člun, terasa na   kuperací tepla, jehož jednotka je umís-
světluje architektka.           horní palubě, tzv. dívčí, na opalování  těna v technické místnosti.
                     a  tzv. chlapecká situovaná na pochozí,

6 StAVBA                                      zárˇ í 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11