Page 5 - SB_07_2017_press
P. 5

Jedinou energií, která se do plovoucího domu přivádí z břehu, je elektřina.

ší využití exteriéru a  vytvoření několika vlastní projekt se všemi detaily potom   vozní požadavky, přičemž dispozice stavby
pobytových teras, kde budou majitelé    přibližně půl roku. Stavba i se zařízením  logicky odděluje společenské/pobytové
trávit čas během teplých dní. Protože se  interiéru zabrala přibližně devět měsíců,  části a zázemí – dům se zavírá vůči břehu
myslelo i na hosty, v dispozici se od za-  přičemž mnohé detaily byly dořešeny     a otevírá směrem k vodě,“ vysvětluje archi-
čátku počítalo s dvěma ložnicemi.      právě v procesu realizace.         tektka Diana Šajdová. Hlavní paluba, tedy
                                            přízemí, plní funkci společenské zóny – na-
Od projektu k realizaci           Vítejte na palubě!             chází se tu otevřená denní část, na kterou
  Práce na studii trvala díky jasným     Plovoucí dům tvoří hmoty dvou kvádrů  navazuje velkorysá terasa.

prioritám investorů, dobrému konceptu    uložené na sebe, které jsou vzájemně oto-    Na horní palubě, tedy v poschodí, se
i  vzájemné spolupráci asi dva měsíce,   čené o 90°. „Tento tvar dobře splňuje pro- nacházejí ložnice a  jeden velký dětský

StavbaBydlenĂ­                                      StAVBA 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10