Page 6 - Stavba BydlenĂ­_ÄŤervenecsrpen_2017
P. 6

který mě domem provází. „Výsledek pak     ustupujícími patry má dvě sekce se samo-  zón, společenské a soukromé, nebo také
vůbec neodpovídá tomu, čím se vyzna-     statnými vchody. V každém podlaží každé   jinak denní a  noční. Architekt Zdeněk
čovala architektura těch nejslavnějších    sekce jsou navrženy pouze dva byty, což   Teplý říká, že se zapomíná na tu třetí,
let u nás. Připomínám zejména světozná-    je dohromady 16 nadstandardních bytů,    která byla nezbytnou součástí vinohrad-
mou Müllerovu vilu Adolfa Loose a Karla    jejichž dispozice 3 + kk nebo 4 + kk se   ských bytů třicátých let. „Když odhléd-
Lhoty, Gočára a další architekty, vzpomí-   odehrávají na úctyhodné obytné ploše    nu od toho, že soukromá zóna by měla
nám na vyjádření prostoru vinohradských    139 až 173 m2. Bytové jednotky v  pří-   být striktně oddělena od společenské
bytů. To v  dnešních projektech uceleně    zemí mají vlastní předzahrádky. Ostatní   a nemělo by docházet k tomu, že cestou
nenajdete. A tak jsem se sám stal develo-   byty jsou vybaveny lodžiemi a  terasami.  do obývacího pokoje míjíte ložnice, pak
perem s tím, že vytvořím spolu s Milanem   V podzemí jsou umístěna garážová stání,   dnešním bytům výrazně chybí u vstupu
Jordákem projekt, který by v  dnešním     minimálně dvě na jeden byt. Každý byt    tzv. waiting room, tedy větší nestísně-
pojetí pokračoval v  tom nejlepším, co    zde má k dispozici i sklepní kóji, nechybí ná přijímací hala, kde si návštěva odloží
objevila architektura třicátých let.“ Než   místnosti pro úschovu kočárků a kol. Po-  svršky, uvolní se a  v  pohodlí vyčká pří-
se ale dostaneme dovnitř, protože to,     tud krátké „ántré“, které by mohlo sedět  chodu hostitele.“ V jiném smyslu je v pro-
co vás nejvíc ohromí v  kontextu dnešní    na luxusní výstavbu jakéhokoliv jiného   jektu Viladům U Proseckých skal waiting
architektury, je nejlépe vidět právě tam,   projektu a  vůbec nenaznačuje, že Vila-   room průchozím prostorem, kterým se
řekněme si jen stručně něco o novostav-    dům U  Proseckých skal je naprosto výji-  vchází přes komoru do technické nebo
bě. Pozoruhodný dům si totiž v exteriéru   mečná stavba. Ale, jak už jsem řekl, račte pracovní místnosti s  pracovním sto-
na nic nehraje. Je to funkcionalisticky jed- vstoupit, a pochopíte stejně jako já.    lem a dřezem, jak ji známe u některých
noduchá a  účelná stavba, která na sebe                          rodinných domů. Právě sem je možné
upozorňuje právě tímto nekomplikova-     Do tří zón                 umístit pračku, sušičku, odkládat použi-
ným pojetím vytvářeným bez zbytečných       V  rezidenčních projektech se ne-    té prádlo, uskladnit vysavač, nářadí nebo
kudrlinek. Čtyřpodlažní dům se dvěma                           u  bytů v  přízemí zahradnické náčiní,
                       zřídka navrhuje rozdělení bytu do dvou

6 StAVBA                                         cˇ ervenec—srpen 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11