Page 5 - Stavba BydlenĂ­_ÄŤervenecsrpen_2017
P. 5

umístění ve velmi tiché lokalitě, kterou   se pak omezuje hlavně na okrajové ulice   mích, když chtějí místní upozornit cizin-
tvoří především čtvrť rodinných vil a níz-  nedalekého panelového sídliště, které je   ce na něco zajímavého, čeho by si hned
kopodlažních viladomů v  přímém sou-     také místem s veškerou občanskou vyba-    nemusel všimnout. Na pohled je nejlépe
sedství nejen zahrádek, ale hlavně chrá-   veností. Nebudu ji jmenovat, protože zde   při cestě do centra použít magistrálu. Ta
něné přírodní památky Prosecké skály.     najdete v  tomto směru skutečně všech-    je ale ve špičkách často ucpaná, ať už při
Originální ekosystém tvoří pás zachova-    no, na co si vzpomenete.           nájezdu na Proseku nebo o něco níž u Vy-
lých pískovcových skal propojených roz-                          chovatelny. Lépe je tedy pokračovat ulicí
sáhlým labyrintem přírodních i umělých    Tajný tip pro příští rezidenty        Na Stráži, kterou máte hned u domu dále
jeskyň vzniklých jak erozí vody, tak i ruční   Po mém soudu je důležitější než sa-   přes křižovatku kolem nemocnice stej-
těžbou pískovce v dobách minulých.                             nojmennou ulicí Bulovka až k  nábřežní
                       motná kvalita zázemí občanské infra-     Povltavské ulici. Teď se po ní snadno do-
  Území je však kromě zmíněných       struktury hlavně výtečná dopravní do-    stanete nejen k centru bližšímu nájezdu
ekologických kvalit hojně navštěvováno    stupnost. Nejde přitom jen o  to, že ve   na most Barikádníků a  do Argentinské,
obyvateli nedalekého Proseka zejména     vedlejší ulici s  příznačným názvem Na    ale také i  do tolik proklínaného tunelu
proto, že funguje jako přirozený relaxač-   Vyhlídce je zastávka autobusové linky    Blanka. A pokud se nevyhnete dopravní
ní areál protkaný sítí procházkových tras   č. 151, kterou se rychle dopravíte jak ke  zácpě, alespoň ušetříte nemálo času.
s unikátními výhledy na pražskou kotlinu.   stanicím metra trasy C Střížkov a Prosek,
Dá se tu pěstovat módní jogging, hojně    tak ke stanici metra trasy B Vysočanská,   Reminiscence české architektury
se tu procházejí „pejskaři“, v zimě se zde  ale o  fakt, že pro obyvatele této luxusní    Také se s tím setkávám téměř u větši-
i sáňkuje. Vraťme se ale k ulici Nad Kun-   nemovitosti bude nejvíc používaným
dratkou, kde dům stojí. Ta je u  odbočky   dopravním prostředkem spíš automo-      ny developerských projektů posledních
k domu slepá, což znamená, že sem zajíž-   bil. Samozřejmě vyjma jejich nezletilých   let. Zaklínají se návazností na skvělé časy
dějí jen ti, co tu bydlí nebo jejich návště- a školou povinných dětí. Dovolím si vám   funkcionalismu třicátých let. Jenže…. „Ar-
vy. I to přispívá k tomu, že lokalita je na  proto dát v této souvislosti tajný tip, jak chitekti až příliš snadno podléhají diktátu
Prahu až nezvykle klidná. Ruch provozu    se říká často v  německy mluvících ze-    developerů,“ říká architekt Zdeněk Teplý,

StavbaBydlenĂ­                                       StAVBA 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10